Privacyverklaring Lingerie Meijer

Lingerie Meijer, gevestigd aan Oosteinde 24 7772CB Hardenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lingerie Meijer
Oosteinde 24
7772CB Hardenberg
0523-270256

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Lingerie Meijer, Oosteinde 24, 7772CB Hardenberg.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Binnen Lingerie Meijer kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op uw functie toegang toe moeten hebben. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lingerie Meijer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lingeriemeijer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bezoek website

Bij bezoek aan onze website bewaren wij u emailadres als u ons via de website mailt of als u dit aan ons communiceert.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lingerie Meijer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Om een klantenkaart aan te maken en uw spaarpunten te kunnen bij- en/of afschrijven en mogelijk het verlenen van service.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Automatische besluiten zijn beslissingen over u, die gemaakt worden door computers en niet door mensen. Lingerie Meijer maakt hier geen gebruik van.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lingerie Meijer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de meeste gevallen geldt de termijn tot 2 jaar na uw laatste aankoop bij Lingerie Meijer.
Delen van persoonsgegevens met derden
Lingerie Meijer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lingerie Meijer gebruikt enkel technisch functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lingerie Meijer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lingeriemeijer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lingerie Meijer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lingerie Meijer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lingeriemeijer.nl

Updates van ons privacy statement

Ja, het kan voorkomen dat ons privacy reglement moet worden bijgewerkt. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij daarop het privacy statement daarop aan. De meest actuele versie van het statement is altijd beschikbaar via onze website www.lingeriemeijer.nl